Kí tự đặc biệt trong HTML

5/5 - (1 bình chọn)

Kí tự đặc biệt trong HTML là các kí tự được sử dụng trong các trang web. Các kí tự đặc biệt này thường được sử dụng để thể hiện các ký hiệu như dấu ngoặc, dấu nháy kép, dấu nháy đơn, dấu chấm câu và các ký hiệu khác mà trên bàn phím thường không có.

Kí tự đặc biệt trong HTML

Bảng kí tự đặc biệt trong HTML

Ký hiệu Số Tên Mô tả
< &#60; &lt; dấu nhỏ hơn
> &#62;  &gt; dấu lớn hơn
& &#38;  &amp; dấu và
&#34;  &quot; dấu nháy kép
&#39; &apos; dấu nháy đơn (chỉ hỗ trợ trong HTML5)
  &#160; &nbsp; một khoảng trắng không phải là khoảng trắng thông thường
¢ &#162; &cent; cent
£ &#163; &pound; pound
¥ &#165; &yen; yen
&#8364; &euro; euro
© &#169;  &copy; copyright
®  &reg;  &#174; registered trademark

Ví dụ sử dụng kí tự đặc biệt trong HTML

Ví dụ: Nếu bạn muốn hiển thị dấu ngoặc nhọn <h1>Chào mừng đến Việt Nam</h1> trong mã HTML, bạn phải viết:

&lt;h1&gt;Chào mừng đến Việt Nam&lt;/h1&gt;

Trình duyệt sẽ hiểu mã HTML này và hiển thị nó như là <h1>Chào mừng đến Việt Nam</h1> trên trang web.

Việc sử dụng kí tự đặc biệt trong HTML rất quan trọng để đảm bảo rằng các ký hiệu đặc biệt được hiển thị chính xác trên trình duyệt. Nếu không, các ký hiệu đặc biệt có thể gây ra lỗi trong mã HTML và làm cho trang web không hoạt động đúng cách.

Tham khảo: https://www.w3schools.com/html/html_symbols.asp

Nguyễn Bá Tuấn Anh
Nguyễn Bá Tuấn AnhMình là Nguyễn Bá Tuấn Anh. Một nhà phát triển web sống ở Hà Nội, Việt Nam.